مناظر دیدنی

مناظر دیدنی شهرستان گرگان

عکس از استاد سهراب سردشتی