مناظر تاریخی

مناظر تاریخی استان گلستان

عکس از استاد سهراب سردشتی