شهرداری گرگان

 • تلفنمستقیم
 • ۴۴۲۱۳۰۰ - ۲۲۸۳۰۱
 • ۶۶۲۰۶۸۸
 • ۳۳۲۴۱۴۵ - ۳۳۲۴۴۶۲
 • ۴۴۲۴۴۴۴ - ۴۴۲۷۱۱۱
 • ۲۲۲۴۰۲۷
 • gorgan.ir
 • نامواحد
 • اتوبوسرانی
 • تاکسیرانی
 • فرهنگی - ورزشی
 • آتش نشانی
 • روابط عمومی
 • شهرداری گرگان
 • تلفنمستقیم
 • ۲۲۲۲۰۰۷
 • ۲۲۶۱۲۰۰ - ۲۲۶۵۶۰۰
 • ۲۲۴۱۵۹۹
 • ۲۲۴۳۸۰۱
 • ۳۳۲۷۲۲۰ - ۳۳۲۰۳۷۷
 • ۲۲۲۶۰۷۹
 • نامواحد
 • معاونت عمران
 • معاونت خدمات شهری
 • معاونت شهرسازی
 • معاونت اداری - مالی
 • شهردار منطقه ۱
 • شهردار منطقه ۲